Patron
Director, IIT Kanpur
Overall Organization
Dr. Anupam Saxena
Dr. Niraj Sinha
Dr. Shikha Prasad
Technical Committee
Dr. Bhaskar Dasgupta
Dr. Ashish Dutta
Dr. Anindya Chatterjee
Dr. Chandrashekhar Upadhyay
Dr. Ishan Sharma
Dr. C. Venkatesan
Dr. Debopam Das
Dr. Laxmidhar Behera
Dr. K. Venkatesh
Dr. R. Potluri
Dr. Shantanu Bhattacharya
Dr. Bishakh Bhattacharya
Webpages Development
Nikhil Gupta
Organizing Staff Members
R. C. Vishwakarma
M. C. Gupta
P. C. Gond
Student Volunteers
Prabhat Kumar
Abhishek Sharma